Történelem érettségik

2006. május 10. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc. Pótlapok száma. Tisztázati. Piszkozati. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. ÉRETTSÉGI VIZSGA ○.

2011. május I. feladat. A nitrátion – esszé 20. 2011. május X. B/2 feladat (ökológia és növénytan, kevés sejtbiológia). Állatok és növények szaporodása 21.

birtok, khász birtok, kádi, defter, vilajet. N: I. Murád, II. Mohamed. É: 1389, 1453. T: Konstantinápoly,. Rigómező, Balkán,. Kis-Ázsia.

Történelem. NT-17442 Történelem 12. (Száray Miklós). FI-504010903/2. Történelmi atlasz. Matematika. MS-2312 ... 9, 10, 11, 12. évfolyam szakmai angol nyelv.

Történelem 11. a négyosztályos gimnáziumok számára NT-17342. 1 000 Ft. Irodalom ... Matematika a középiskolák 11. évfolyama számára. NT-17302.

10 мая 2006 г. ... 2006. május 10. Történelem — középszint. Javítási-értékelési útmutató. Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához.

B1 Pl. a francia és az angol rendiség tagolódását (ren- dek), vagy a francia rendi gyűlés összehívásának módját, vagy az angol és a francia rendi gyűlés ...

22 февр. 2006 г. ... „Amikor Zeusz felnőtt, Métiszhez, Ókeanosz leányához fordult segítségért. Métisz olyan varázsitalt adott Kronosznak, amitől Kronosz kihányta ...

26 авг. 2008 г. ... Eredetileg a Meroving-dinasztia udvarnagyai a Frank. Birodalomban, majd a birodalom és utódállamai uralkodói, miután letaszították a ...

5 мая 2021 г. ... a) Nevezze meg azt az eszmerendszert, amelynek gondolatai a ... A feladatlapon szereplő források (kép, ábra, térkép, adatsor) forrásai:.

6 мая 2020 г. ... A feladat az első világháború előzményeivel kapcsolatos. ... A feladat Magyarország történetének második világháború alatti időszakával.

erősítette, hogy Moszkva elismerte a román igényeket ... Míg összegyűlik a váltópénz? ... A szovjet vezetés azonban a magyar–román viszonylatban a tri-.

5 мая 2021 г. ... hajszolták, akár egy halálos csapásokkal megsebzett vadat, míg mindegyik belé nem ... Nem hagyhatom itt a hallgatás leplébe burkolva Kanizsa.

Az ókori Görögországban Athén városában rendezték meg az olimpiát. _____ ... 1/B feladat: Az Újkori Olimpia szimbólumát látjátok.

6 мая 2020 г. ... c) A karikatúra rámutat a Marshall-terv hátrányos következményeire. d) A karikatúra utal a keleti blokk gazdasági lemaradására.

17 окт. 2018 г. ... b) Hogyan próbálta meg Zsigmond megszervezni az ország védelmét a nikápolyi csata után? Írjon le röviden két olyan intézkedést, ...

9 мая 2018 г. ... A feladat az angol alkotmányos monarchiához kapcsolódik. ... Az angol alkotmányos monarchia ábrája. Jognyilatkozat részlete. Hatalmi ág.

játosak: a legközvetlenebb földrajzi szomszédságban a török birodalom egyre fe ... részre: a keletrómai és a nyugatrómai birodalomra oszlott, és a kettő ...

Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája. 4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789) ... A világ és Európa a kora újkorban.

1 нояб. 2020 г. ... Mit ábrázol az egyiptomi festmény? ... Mit ábrázol a festmény? A Biblia ... várfal tetejére, Dugovics Titusz a zász-.

5) Ferdinánd Magellán első világkörüli útja. Évszám:.......................................... IV. Mikor történtek az alábbi események?

A népvándorlás, a Római Birodalom bukása. 1. Egészítsd ki a megkezdett mondatokat! Milyen „belső” bajok gyengítették meg Róma hatalmát?

Száray Miklós. Történelem II. középiskolák, 10. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó. Forrásközpon tú történelem. Száray M iklós. Tö rté n e le m II.

Ide adták le késztermékeiket, s innen jutottak élelmiszerhez, a mezőgazdasági ... A) Szent István király továbbá, miután isteni rendelés akaratá-.

5 мая 2010 г. ... középiskolai történelmi atlasz térképeit és a helyesírási szótárt! ... Az iszlám hívők fő kötelessége: hit Allahban és prófétájában, …

6 мая 2020 г. ... A feladat az antikvitás kultúrájával kapcsolatos. ... d) Mi a B) jelű forrásrészletben aláhúzott szövegrész valódi jelentése? Karikázza be a.

1 нояб. 2020 г. ... Vajon mit jelent, hogy Egyiptom a Nílus ajándéka? Beszéljé- tek meg! Lapozz vissza a 6. leckében az ókori Kelet térké-.

17 окт. 2018 г. ... A feladat Magyarország második világháború alatti történetéhez kapcsolódik. ... Magyarország főbb vasútvonalai és a trianoni határok, 1920.

6 мая 2020 г. ... A) „Megkezdődött a csata, de […] Antonius hajói túl nehézkesek voltak, […] ... A csata helyszíne (település): … ... (Az ankarai felirat).

18 окт. 2017 г. ... Kr. e. 356. II. Philipposz makedón király. A források a leghíresebb ilyen jellegű játékokról tudósítanak. Nevezze meg a játékok.

Nem a számonkérésre törekedtünk, hanem arra, hogy a történelem eredményes ta- ... d) Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebészek, ügy-.

Készíts névjegykártyát egy nagy történelmi személyiségnek! Keress az interneten modern ... Egy oldal A4 méretű legyen, a betűtípus 10 pont méretű Times.

Milyen korábbi ismeretek és tapasztalatok jutottak az eszembe közben? ... kezdett, amely azonban sokszor angol érdekeket sértett. Az iparo-.

Okai. b) Sorolja fel a nagy földrajzi felfedezések egy-egy gazdasági, társadalmi és kulturális következményét! (Elemenként 0,5 pont). A nagy földrajzi ...

TÖRTÉNELEM. EMELT SZINTŰ. ÍRÁSBELI VIZSGA. 2019. május 8. 8:00 ... 5. http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/06_a_vegvari_elet.pdf.

18 окт. 2017 г. ... Az alkotmányos monarchia rendszere. Angliában, XVIII. század a) Állapítsa meg, mely forrásrészletek fogalmaznak meg az angol alkotmányos ...

A tankönyv alkotói nem várják el a tanulóktól, hogy az első sortól az utolsóig ... feladata, funkciója elveszett, tehát nem volt indokolható korábbi nagy.

8 мая 2013 г. ... 1. colonusok; 2. a lovagrend tagjai; 3. patríciusok; 4. elszegényedett kisbirtokos parasztok; 5. ... (A francia követ jelentése.

A nagy földrajzi felfedezések és következményeik. 7. Hunyadi Mátyás uralkodói portréja. 8. A reformáció és a katolikus megújulás.

5.sz. feladat: Vaktérkép. Írjátok a vonalakra az alábbi földrajzi meghatározásokat! Atlanti–óceán, Földközi – tenger, Róma, Karthágó, Szicília, Alpok.

Hunyadi János törökellenes harcai (hosszú). 16. A Rákosi-korszak gazdasága (hosszú). 17. A jobbágyság helyzetének a változása (a XIV. századtól a XIX.

Írja az idézetek betűjelét a táblázat megfelelő sorába! ... Személyek: Adolf Hitler, Winston Churchill, Sztálin, Franklin Delano Roosevelt, Erwin Rommel,.

bandája már rég a föld alatt lenne. ... (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Teljes_termékenységi_ arányszám) ... mint a London–Birmingham távolságon.

... ismeretek – ma hol található, miről nevezetes jellegű kérdések, vaktérkép stb.; ... Hellász,. Kréta. Információgy űjtés a Tk.-i képről. (56–57. o. ).

14 февр. 2015 г. ... Angol rendiség rövid. 15. Amerikai függetlenségi háború hosszú. Magyar történelem. 16. Szent László és Könyves Kálmán.

14 февр. 2015 г. ... A következő feladat a felvilágosult abszolutizmus korszakára vonatkozik. Magyarországon. A források és saját ismeretei segítségével mutassa ...

Önkényuralom és kiegyezés, a dualizmus kora Magyarországon ... A világháború második szakasza ... Magyarország belépése a második világháborúba.

A feladatok egy része – társadalom-, kultúrtörténet stb. ... 15 Az alábbi ábrák a spártai és a Periklész alatti athéni társadalmi és politikai ...

OH-TOR06TA: Tananyagfejlesztők: Borhegyi Péter, Dr. Nánay Mihály. A korábbi, FI504010601/1 jelzésű ha todikos tankönyv (tananyagfejlesztők: Borhegyi Péter, ...

Történelem évszámok. Kr. u. 391. Kr. u. 476 kerszténység államvallás (kereszténység). Nyugat-Római Birodalom bukása. Korai feudalizmus Európában.

14 февр. 2015 г. ... A fenti forrás és saját tudása alapján állapítsa meg, hogy mi volt a Deák Ferenc által kiadott „húsvéti cikk” jelentősége? (0,5 pont).

Franciaország gazdasági és katonai erejét gyarmatbirodalma kiépítésére használta fel. ... Nagy-Britannia fővárosa több mint négymillió ember ott-.

Oroszország vasútvonalainak hossza a krími háború utáni két évtizedben megduplázódott. ... holokauszt, genocídium, partizán, totális háború, furcsa háború,.

14 февр. 2015 г. ... Civilizáció neve. Kép betűjele. Mit ábrázol? Óbabiloni Birodalom. B. Hammurapi törvényoszlopa. Kína. C agyaghadsereg. Sumér Birodalom.

Cél: Összegyűjtjük és bemutatjuk egymásnak a Nagy Lajos király, Zsigmond király és Mátyás király emlékét ... A korabeli kegyetlen törvények szerint meg-.

19 янв. 2013 г. ... /National Geographic: A gyalui egyezmény megkötése/. 7. Mutasd be a források és saját ismereteid alapján II. József intézkedéseit.

Jurta építés (rétegpuzzle) ... Az 1. képre azokat az elemeket helyezzétek, amelyeket a valódi jurta építés ... /01_jurta_sm.jpg - jurta rajz.

22 мар. 2017 г. ... A késő középkori és kora újkori nagy földrajzi felfedezések nyomán. Európa az élre tört. Az Ibériai-félsziget két nagyobb állama közül Por-.

4 апр. 2017 г. ... Időkeret: 5 perc, elérhető pontszám: 10 pont (a = 6, b = 4) a.) Karikázzátok be annak a két állatnak a képét, amelyek valamelyik magyar.

16 янв. 2016 г. ... Történelem – középszint ... István német minta alapján szervezte a megyéket, de a magyar viszonyokhoz ... Rövid (egyetemes) esszé.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.