clin biztonsági adatlap

Terméknév: Evox Winter Citrus Breeze -40 illatosított téli szélvédőmosó. Változat: 3. Felülvizsgálat: 2021. 04. 27. ... színező- és illatanyagok keveréke.

24 февр. 2021 г. ... Tremco CPG Germany GmbH ... www.cpg-europe.com, [email protected] ... Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.

(Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint. DNEL. (Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint.

31 мая 2017 г. ... Szűrőberendezéseknél: Vákum-szűrők (vákum lapszűrők; forgó vákum dobszűrők); Nyomószűrők (szűrőprés; keretesszűrő; tartályszűrő.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet 31. cikk. TRISÓ oldal 1/10. Elkészítés időpontja: 2007. 01. Felülvizsgálat időpontja: 2016.01.10. Verzió:2.

hidrogén-peroxid, vizes oldat. REACH 01-2119485845-22-XXXX. < 2. 231-765-0. 7722-84-1. 008-003-00-9. Ox. Liq. 1 Acute. Tox. 4 Skin. Corr. 1A Acute.

Tűzveszélyesség / tűzvédelmi intézkedések. Tűzveszélyességi besorolás [9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet]:. Tűzveszélyességi osztály:.

Mr. Mattes lefolyótisztító. 1 / 9. oldal ... Nátrium-hidroxid. VESZÉLY ... Nátrium-hidroxid (CAS-szám: 1310-73-2): ÁK-érték: 2 mg/m3; CK-érték: 2 mg/m3.

3 сент. 2009 г. ... Hidrogén-peroxid (B) ... A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost. ... A börre és nyálkahártyákra gyakorolt erős maró hatás.

Izopropil-alkohol. Kiadás dátuma: 2018.04.12. Verziószám: 1.0 ... Alkohol-álló habot kell használni ... Relatív sűrűség: n. a.. Oldékonyság vízoldhatóság:.

42A PVC cső ragasztó/250ml. 1 / 12. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító:.

edényzetbe/nagy tartályokba ilyen célú létesítményekben x x. 9. Anyag vagy készítmény áthelyezése kis tartályokba x x. 10. Görgős alkalmazás vagy kefélés.

A kén égése során toxikus (légutakkal érintkezve) irritáló gáz fejlődik – a kéndioxid. Az embereket azonnal evakuálni kell a robbanással és a tűz során ...

22 нояб. 2016 г. ... Öngyulladás veszélye Az olyan anyagok, mint például a tisztítóruha, papírtörlő és a védőruházat, amelyek szennyezettek a termékkel, spontán ...

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 – Gyermekektől elzárva tartandó ...

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 – Gyermekektől elzárva tartandó ...

ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ. Megnevezés. CAS-szám EU-szám. %. Veszély- jel. R- mondat. Ezüst. 7440-22-4 231-131-3 0,01>.

A készítmény fő komponense: napraforgó olaj, Bétakarotin. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések. 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése.

28 июн. 2021 г. ... Bőr: Nem szükségesek különleges elsősegély intézkedések. Elővigyázatosságból, távolítsák el ruházatot és lábbelit ha szennyezett. Az anyag ...

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. ... Expoziciós idő Teszt típusa. Érték. Következtetés. A tesztelés módja. Felhasznált.

PMS Thomin GmbH ... Telefax:+49(0)6226-7893399 e-mail: [email protected] ... A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások.

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító: Benzin. Szinoníma/az anyag latin neve: Benzinum. CAS szám:.

15 мая 2015 г. ... Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos ...

27 июн. 2019 г. ... 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai ... Dízelolaj; Gázolaj - nem meghatározott; [Szénhidrogének összetett keveréke, ...

48 óra. Cink-oxid. Akut LC50 1.1 ppm Friss víz. Hal - Oncorhynchus mykiss. 96 óra. Krónikus NOEC 0.02 mg/l Friss víz. Alga - Pseudokirchneriella.

6 авг. 2018 г. ... Kémiai elnevezés: Hidrogén-klorid, sósav 20±2% oldat. ... Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Nem szabad.

6 июл. 2018 г. ... fémsók, Réz, Nikkel, Vas. 10.6.Veszélyes bomlástermékek: Nátrium-hidroxid: Hidrogén. Nátrium-hipoklorit:Hidrogén-klorid gáz, Klór, Klóroxid.

EWC kód: 16 05 09. Használatból kivont vegyszerek. vagy. EWC kód: 06 10 99 ... A magyar és az EU veszélyesanyag-lista. Vonatkozó magyar rendeletek és EU ...

25 апр. 2010 г. ... Terméknév: Szi-Ti lefolyótisztító. Összetétel: több összetev j keverék. Eredet: szervetlen. 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított ...

Bórsav. Kiadás dátuma: 2018.04.09. Verziószám: 1.0 ... Bórsav. Szinoníma/az anyag latin neve: ACIDUM BORICUM PULVIS. CAS szám: 10043-35-3. EU szám:.

Nátrium-hidrogén-karbonát. Mennyiség: min. 99%. CAS-szám: 144-55-8. EINECS-szám: 205-633-8. EU-jel/R-mondat: --/--. Regisztrációs szám: 01-2119457606-32.

Hidrogén-peroxid 30%-os oldat. Szinoníma/az anyag latin neve: HYDROGENII PEROXIDUM 30 PER CENTUM. Cas szám: 7722-84-1. EU szám: 231-765-0. REACH reg. szám:.

26 июн. 2017 г. ... Változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP. (Az 1907/2006 EK (REACH) rendelet módosítása és helyesbítése szerint). FLASH. Kiadás időpontja: 2012-10-26.

Gépi mosogatószer. BIZTONSÁGI ... A biztonsági adatlap szállítójának adatai: ... Különleges veszélyek a tűzoltás során: Vízben elegyedés hőhatással jár.

21 дек. 2016 г. ... Etanol; Etil-alkohol propán-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol Bifenil-2-ol ... Képlet: Molekulatömeg: 46,07. Veszélyes anyag. EK-szám.

Figyelmeztető H-mondatok: H315 – Bőrirritáló hatású. H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.

Kálium-jodid. Kiadás dátuma: 2018.04.12. Verziószám: 1.0 ... Kálium-jodid. Szinoníma/az anyag latin neve: KALII IODIDUM ... Hidrogén-jodid, kálium-oxidok.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító: MESTER Szaniter Fugázó Tömítő.

30 окт. 2020 г. ... 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt ... KÉNSAV. Megjegyzés: B. >30<=50%. Skin Corr. 1A, H314.

4 июл. 2018 г. ... Relatív sűrűség (20oC-on): ... Alkohol C12-14 etoxilált: Nincs információ. Isopropil alkohol: Előírás szerinti használatnál stabil.

BIZTONSÁGI ADATLAP. (A népjóléti miniszter 4/1997.(II.21.) és a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelete alapján). 1. A vegyi anyag neve: HÁZTARTÁSI HYPO.

17 июл. 2018 г. ... Magyarország. Ez a biztonsági adatlap a szabad akaratból készült: nem szükséges a 1907/2006 rendelet (EK),. 31-ik cikke szerint.

A javított kiadás száma : 5. Dátum : 10 / 11 / 2014. Felfüggesztés : 10 / 11 / 2014. Acetiléne (oldott). 001 óm2.1 : Gyúlékony gázok.

Biztonsági adatlap. ProMinent GmbH. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097. Felülvizsgálat dátuma: 28.07.2020. Termék kódja: 950219.

Az európai irányelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. törv. a kémiai biztonságról, valamint a. 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet szerint a készítmény nem ...

Happy Car Summer screenwash / Nyári szélvédőmosó folyadék. 1/7. Biztonsági adatlap ... Autó szélvédőmosó. ... színezés szerint b) Szag: jellegzetes.

A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. veszélyességi kategória – H400 ... Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények.

veszélyes osztályba sorolt anyagokat tartalmazza. ... 10.2 Kémiai stabilitás: normál hőmérsékleti viszonyok és előírás szerinti tárolás esetén stabil.

BIO-FILM. 1 / 9. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP ... BIO-FILM. 2 / 9. oldal. Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: ... Kezdő forráspont és.

7 сент. 2020 г. ... Hangrés-ödéma miatt fulladás léphet fel. ... Másodlagos veszélyek megelőzése Előzze meg porfelhő képződését. Kerülje a por felhalmozódását ...

Szinoníma/az anyag latin neve: TROLAMINUM ... egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és a rendelet módosításai, 2000. évi XXV.

21 окт. 2019 г. ... Piktogram: H304. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. ... Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai: A forgalmazó adatai: ... A veszélyességet meghatározó összetevők: Salétromsav-ammónium-kalciumsó. VESZÉLY ...

9 июл. 2018 г. ... Biztonsági adatlap. ... Sósav. (folytatás a 2. oldalon) ... csak ipari alkalmazás vagy nagy csomagolás esetén (háztartási csomagok.

Veszélyt jelző piktogramok. GHS05 GHS07 ... 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk. · Általános adatok. · Külső jellemzők:.

Figyelmeztető H-mondatok: ... Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: ... A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege:.

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása ... Figyelmeztető / H mondatok: ... Óvintézkedésre vonatkozó / P mondatok:.

18 окт. 2004 г. ... Jó szívóképességű anyaggal fel kell itatni (pl. homok, kovaföld, sóder, vermikulit) és a helyi előírásoknak megfelelően, a meghatározott ...

Szilícium-dioxid, kolloid, vízmentes. Szinoníma/az anyag latin neve: SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA. Cas szám: 7631-86-9. EU szám: 231-545-4. REACH reg. szám:.

10 июл. 2020 г. ... Szilícium-dioxid, szintetikus amorf. CAS-szám: 7631-86-9 EK-szám: 231-545-4. 20 - 40% nem osztályozott, de foglalkozás-egészségügyi.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.