BIZTONSÁGI ADATLAP NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT

19 мар. 2013 г. ... szerves és szervetlen vegyipar használja fel. ... A vonatkozó R, S, H és P mondatok (szám és teljes szöveg). R mondatok.

BIZTONSÁGI ADATLAP NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT - kapcsolódó dokumentumok

19 мар. 2013 г. ... szerves és szervetlen vegyipar használja fel. ... A vonatkozó R, S, H és P mondatok (szám és teljes szöveg). R mondatok.

A háztartási tisztítószerek zömének fő hatóanyaga. ... A biztonsági adatlap szállítójának adatai: A forgalmazó azonosítása:.

Megjegyzés: a nátrium-hipoklorit önosztályozása 1272/2008/EK (CLP) szerint, aktív klór tartalom ... vizet nátrium-tioszulfát oldattal semlegesítsük.

7 сент. 2017 г. ... Réz (II) -hidroxid. Termék szám. 9864. Regisztációs szám (REACH). Ez a információ nem áll rendelkezésre. Index-Sz. 029-021-00-3. EK-szám.

1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Magnézium-hidroxid. Termék szám. 9453. Regisztációs szám (REACH). 01-2119488756-18-xxxx. EK-szám. 215-170-3.

Alumínium-hidroxid. Termék szám. 3254. Regisztációs szám (REACH). Az azonosított felhasználások megadása nem szükséges, mert az anyag a REACH-rendelet sze-.

11 мая 2016 г. ... A figyelmeztető mondatok és EU figyelmeztető mondatok teljes szövege ... A vonatkozó R-mondatok listája (a 2. és 3. fejezet sze-.

21 июл. 2016 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Tetrabutil-ammónium-hidroxid 40 % vízben. Termék szám. 5026. Regisztációs szám (REACH).

11 авг. 2021 г. ... Ammónia oldat ROTIPURAN® ≥25 %, p.a. ... nem vonatkozik azokra az anyagokra, amelyek 20 °C hőmérsékleten és 101,3 kPa nyomáson gáz-.

Bórsav oldat. Termék szám. HN24. Regisztációs szám (REACH) nem releváns (keverék). 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, ...

27 авг. 2015 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Fehling-oldat II. Termék szám. N056. Regisztációs szám (REACH) nem releváns (keverék).

14 февр. 2017 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Ezüst-nitrát oldat. Termék szám. CN66. Regisztációs szám (REACH) nem releváns (keverék).

1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Nátrium-szulfát. Termék szám. 8631. Regisztációs szám (REACH). 01-2119519226-43-xxxx. EK-szám. 231-820-9.

9 янв. 2017 г. ... Nátrium-peroxid. Termék szám. 4412. Regisztációs szám (REACH). Ez a információ nem áll rendelkezésre. Index-Sz. 011-003-00-1. EK-szám.

Önkéntes biztonsági tájékoztatás az EK 1907/2006 sz. (REACH) rendelete szerinti biztonsági adatlap formátumának mintájára. Nátrium-formiát ≥99 %, p.a., ACS.

3 июн. 2015 г. ... Nátrium-karbonát. Termék szám. A135. Regisztációs szám (REACH). 01-2119485498-19-xxxx. Index-Sz. 011-005-00-2. EK-szám. 207-838-8. CAS szám.

10 окт. 2019 г. ... Folttisztító, fehérítő só (nátrium-perkarbonát). 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása.

6 окт. 2016 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Nátrium-szulfit. Termék szám. P033. Regisztációs szám (REACH). 01-2119537420-49-xxxx. EK-szám.

1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Nátrium-jodid. Termék szám. 8783. Regisztációs szám (REACH). Ez a információ nem áll rendelkezésre. EK-szám.

13 янв. 2017 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Nátrium-tioszulfát-pentahidrát. Termék szám. 8649. Regisztációs szám (REACH).

22 февр. 2016 г. ... Nátrium-hidrogén-karbonát ≥99,5 %, p.a., ACS,. ISO. Termék szám. 6885. Regisztációs szám (REACH). 01-2119457606-32-xxxx. EK-szám. 205-633-8.

9 мар. 2016 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Nátrium-szulfid-hidrát. Termék szám. 8634. Regisztációs szám (REACH). 01-2119513694-38-xxxx.

A gyenge savak és bázisok híg vizes oldatban sem disszociálnak teljes mértékben. Vizsgáld meg a következő táblázatok adatait, hasonlítsd össze az előző, ...

Terméknév: Evox Winter Citrus Breeze -40 illatosított téli szélvédőmosó. Változat: 3. Felülvizsgálat: 2021. 04. 27. ... színező- és illatanyagok keveréke.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet 31. cikk. TRISÓ oldal 1/10. Elkészítés időpontja: 2007. 01. Felülvizsgálat időpontja: 2016.01.10. Verzió:2.

24 февр. 2021 г. ... Tremco CPG Germany GmbH ... www.cpg-europe.com, [email protected] ... Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.

(Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint. DNEL. (Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint.

3 сент. 2009 г. ... Hidrogén-peroxid (B) ... A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost. ... A börre és nyálkahártyákra gyakorolt erős maró hatás.

A kén égése során toxikus (légutakkal érintkezve) irritáló gáz fejlődik – a kéndioxid. Az embereket azonnal evakuálni kell a robbanással és a tűz során ...

42A PVC cső ragasztó/250ml. 1 / 12. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító:.

22 нояб. 2016 г. ... Öngyulladás veszélye Az olyan anyagok, mint például a tisztítóruha, papírtörlő és a védőruházat, amelyek szennyezettek a termékkel, spontán ...

31 мая 2017 г. ... Szűrőberendezéseknél: Vákum-szűrők (vákum lapszűrők; forgó vákum dobszűrők); Nyomószűrők (szűrőprés; keretesszűrő; tartályszűrő.

hidrogén-peroxid, vizes oldat. REACH 01-2119485845-22-XXXX. < 2. 231-765-0. 7722-84-1. 008-003-00-9. Ox. Liq. 1 Acute. Tox. 4 Skin. Corr. 1A Acute.

edényzetbe/nagy tartályokba ilyen célú létesítményekben x x. 9. Anyag vagy készítmény áthelyezése kis tartályokba x x. 10. Görgős alkalmazás vagy kefélés.

Mr. Mattes lefolyótisztító. 1 / 9. oldal ... Nátrium-hidroxid. VESZÉLY ... Nátrium-hidroxid (CAS-szám: 1310-73-2): ÁK-érték: 2 mg/m3; CK-érték: 2 mg/m3.

Tűzveszélyesség / tűzvédelmi intézkedések. Tűzveszélyességi besorolás [9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet]:. Tűzveszélyességi osztály:.

Izopropil-alkohol. Kiadás dátuma: 2018.04.12. Verziószám: 1.0 ... Alkohol-álló habot kell használni ... Relatív sűrűség: n. a.. Oldékonyság vízoldhatóság:.

A javított kiadás száma : 5. Dátum : 10 / 11 / 2014. Felfüggesztés : 10 / 11 / 2014. Acetiléne (oldott). 001 óm2.1 : Gyúlékony gázok.

10 мая 2020 г. ... Biztonsági adatlap. Cif Professional 2in1 Cleaner Disinfectant Conc. 2.3 Egyéb veszélyek. További veszély nem ismert.

26 мар. 2021 г. ... A biztonsági adatlap szállítójának adatai. J O H A N N E S K I E H L K G. Társaság: Cím: Robert-Bosch-Str. 9. Város: D-85235 Odelzhausen.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.