BIZTONSÁGI ADATLAP MELLÉKLET KALCIUM DIHIDROXID ...

9 tartományba eső pH-értékeket képes elviselni. ... A továbbfelhasználó akkor dolgozik az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül, ...

BIZTONSÁGI ADATLAP MELLÉKLET KALCIUM DIHIDROXID ... - kapcsolódó dokumentumok

9 tartományba eső pH-értékeket képes elviselni. ... A továbbfelhasználó akkor dolgozik az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül, ...

14 мар. 2017 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Kalcium-oxid. Termék szám. CN88. Regisztációs szám (REACH). 01-2119862019-36-xxxx. EK-szám.

1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Kalcium-karbonát. Termék szám. P013. Regisztációs szám (REACH). 01-2119486795-18-xxxx. EK-szám. 207-439-9.

9 апр. 2019 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása tri-Kalcium-foszfát. Termék szám. 2274. Regisztációs szám (REACH).

23 мая 2016 г. ... 1.1. Termékazonosító. Az anyag azonosítása. Kalcium-klorid ≥94 %, dehidratált. Termék szám. A119. Regisztációs szám (REACH).

Terméknév: Evox Winter Citrus Breeze -40 illatosított téli szélvédőmosó. Változat: 3. Felülvizsgálat: 2021. 04. 27. ... színező- és illatanyagok keveréke.

42A PVC cső ragasztó/250ml. 1 / 12. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító:.

edényzetbe/nagy tartályokba ilyen célú létesítményekben x x. 9. Anyag vagy készítmény áthelyezése kis tartályokba x x. 10. Görgős alkalmazás vagy kefélés.

Tűzveszélyesség / tűzvédelmi intézkedések. Tűzveszélyességi besorolás [9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet]:. Tűzveszélyességi osztály:.

3 сент. 2009 г. ... Hidrogén-peroxid (B) ... A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost. ... A börre és nyálkahártyákra gyakorolt erős maró hatás.

Mr. Mattes lefolyótisztító. 1 / 9. oldal ... Nátrium-hidroxid. VESZÉLY ... Nátrium-hidroxid (CAS-szám: 1310-73-2): ÁK-érték: 2 mg/m3; CK-érték: 2 mg/m3.

31 мая 2017 г. ... Szűrőberendezéseknél: Vákum-szűrők (vákum lapszűrők; forgó vákum dobszűrők); Nyomószűrők (szűrőprés; keretesszűrő; tartályszűrő.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1907/2006/EK rendelet 31. cikk. TRISÓ oldal 1/10. Elkészítés időpontja: 2007. 01. Felülvizsgálat időpontja: 2016.01.10. Verzió:2.

hidrogén-peroxid, vizes oldat. REACH 01-2119485845-22-XXXX. < 2. 231-765-0. 7722-84-1. 008-003-00-9. Ox. Liq. 1 Acute. Tox. 4 Skin. Corr. 1A Acute.

Izopropil-alkohol. Kiadás dátuma: 2018.04.12. Verziószám: 1.0 ... Alkohol-álló habot kell használni ... Relatív sűrűség: n. a.. Oldékonyság vízoldhatóság:.

24 февр. 2021 г. ... Tremco CPG Germany GmbH ... www.cpg-europe.com, [email protected] ... Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.

(Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint. DNEL. (Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint.

A kén égése során toxikus (légutakkal érintkezve) irritáló gáz fejlődik – a kéndioxid. Az embereket azonnal evakuálni kell a robbanással és a tűz során ...

22 нояб. 2016 г. ... Öngyulladás veszélye Az olyan anyagok, mint például a tisztítóruha, papírtörlő és a védőruházat, amelyek szennyezettek a termékkel, spontán ...

Nátrium-hidrogén-karbonát. Mennyiség: min. 99%. CAS-szám: 144-55-8. EINECS-szám: 205-633-8. EU-jel/R-mondat: --/--. Regisztrációs szám: 01-2119457606-32.

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 – Gyermekektől elzárva tartandó ...

R mondatok. R22. Lenyelve ártalmas. R34. Égési sérülést okoz. R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP. FLÓRASZEPT Univerzális Klórmentes Fertőtlenítő tisztítószer. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.

25 апр. 2010 г. ... Terméknév: Szi-Ti lefolyótisztító. Összetétel: több összetev j keverék. Eredet: szervetlen. 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított ...

EWC kód: 16 05 09. Használatból kivont vegyszerek. vagy. EWC kód: 06 10 99 ... A magyar és az EU veszélyesanyag-lista. Vonatkozó magyar rendeletek és EU ...

A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. veszélyességi kategória – H400 ... Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények.

Kinematikai viszkozitás: nem jellemző ... 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: a keverékre kémiai biztonsági jelentés nem készült.

BIZTONSÁGI ADATLAP. (A népjóléti miniszter 4/1997.(II.21.) és a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelete alapján). 1. A vegyi anyag neve: HÁZTARTÁSI HYPO.

Az európai irányelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. törv. a kémiai biztonságról, valamint a. 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet szerint a készítmény nem ...

7 сент. 2020 г. ... Hangrés-ödéma miatt fulladás léphet fel. ... Másodlagos veszélyek megelőzése Előzze meg porfelhő képződését. Kerülje a por felhalmozódását ...

EUH 208 – 5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és ... víz, tartósítószer, adalékanyagok és színező pigmentek. Megnevezés. CAS-szám.

21 дек. 2016 г. ... Etanol; Etil-alkohol propán-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol Bifenil-2-ol ... Képlet: Molekulatömeg: 46,07. Veszélyes anyag. EK-szám.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító: MESTER Szaniter Fugázó Tömítő.

15 мая 2015 г. ... Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos ...

27 июн. 2019 г. ... 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai ... Dízelolaj; Gázolaj - nem meghatározott; [Szénhidrogének összetett keveréke, ...

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. ... Expoziciós idő Teszt típusa. Érték. Következtetés. A tesztelés módja. Felhasznált.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai: A forgalmazó adatai: ... A veszélyességet meghatározó összetevők: Salétromsav-ammónium-kalciumsó. VESZÉLY ...

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: P101 – Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 – Gyermekektől elzárva tartandó ...

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító: Benzin. Szinoníma/az anyag latin neve: Benzinum. CAS szám:.

4 июл. 2018 г. ... Relatív sűrűség (20oC-on): ... Alkohol C12-14 etoxilált: Nincs információ. Isopropil alkohol: Előírás szerinti használatnál stabil.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.